Η Act4energy αναπτύσσει συστήματα παραγωγής βιοαερίου για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

1. Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς προέκυψε;
Η Act4energy ιδρύθηκε το 2018 ως spin-off του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανική και περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ταχεία ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής βιοαερίου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού κλάδου. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι η εκτροφή ζώων (π.χ. πουλερικά, χοίροι), η παραγωγή μπύρας, η τυροκόμηση γάλακτος.
 

2. Ποια προβλήματα επιλύετε και που απευθύνεστε;
Σήμερα, οι τεχνολογικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής είναι προκατασκευασμένες (containerized) εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό κόστος. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατη την φετινή υγειονομική κρίση, η διείσδυση αυτών των συστημάτων στην αγορά είναι σχετικά περιορισμένη.
 

3. Σε ποιο στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης βρίσκεστε;
Βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης του επιχειρηματικού μοντέλου για να μπορέσουμε αναπτύξουμε μεθοδικά το σύστημά μας για παραγωγή βιοαερίου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.
 

4. Γιατί ενταχθήκατε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess και πώς σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα;

Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του OK!Thess μετά από παρότρυνση φίλων, οι οποίοι συμμετείχαν σε προηγούμενους κύκλους. Μας έχει ήδη βοηθήσει στην κατανόηση της σχετικής ορολογίας (οικονομικά επιχειρήσεων και start-up), στην εξοικείωση με τη σημασία εκπόνησης και τη μεθοδολογία διεξαγωγής έρευνας αγοράς και τη σημασία της αναζήτησης ενός επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο να είναι επαναλήψιμο και επεκτάσιμο.


Η ομάδα
Βασίλειος Διαμαντής, Co - founder Act4energy, διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΠΘ)
Αλέξανδρος Ευταξίας, Co - founder Act4energy, διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΠΘ)